GRID_STYLE

NONE

ΡΟΗ:

latest

ΠΕΘΕΡΑ του Κασσελάκη! ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ προσφυγή της Landis+Gyr για τους έξυπνους μετρητές...

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, τμήμα Στ’, απέρριψε  την προσφυγή της Landis+Gyr AG. Το ΣτΕ επικύρωσε την απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Σ...


Το Συμβούλιο της Επικρατείας, τμήμα Στ’, απέρριψε  την προσφυγή της Landis+Gyr AG. Το ΣτΕ επικύρωσε την απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) κρίνοντας ότι ορθώς η ΕΑΔΗΣΥ -1ο κλιμάκιο στο οποίο προεδρεύει ο ε/τ πρόεδρος του ΝΣΚ Γιάννης Χαλκιάς-, απέρριψε την προδικαστική προσφυγή της Landis+Gyr AG κατά της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. που την έθεσε εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας για τους έξυπνους μετρητές.

Η Landis+Gyr AG είχε προσφύγει στο ΣτΕ στις 8 Μαρτίου -το ΣτΕ συνεδρίασε στις 8 Μαΐου- κατά της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ζητώντας την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση των αποφάσεων τους μετά τον αποκλεισμό της από τον διαγωνισμό προμήθειας 7,5 εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας.

Το θέμα πήρε και μια άλλη διάσταση καθώς η Diane Rogers Mc Beth, μητέρα του συντρόφου του Στεφ. Κασσελάκη, Τάιλερ,  είναι στέλεχος της ελβετικής Landis+Gyr, που είναι μια μεγάλη εταιρεία με παρουσία και στις ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. τον Δεκέμβριο του 2022 με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου απέρριψε την αίτηση προεπιλογής της Landis+Gyr AG στον διαγωνισμό των έξυπνων μετρητών με το σκεπτικό ότι η εταιρεία, ενώ στηρίζεται στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της ελληνικής θυγατρικής της, της «Landis + Gyr SA», για την κατασκευή του Εξοπλισμού Πεδίου, παρέλειψε να δηλώσει την εταιρεία αυτή, ως υπεργολάβο που θα αναλάβει την εν λόγω κατασκευή. Κατά της απόφασης του δ.σ. του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. η Landis+Gyr AG άσκησε στις 4 Ιανουαρίου του 2023 προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), η οποία απορρίφθηκε με την 306/2023 απόφαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες  η διαγωνιστική διαδικασία για τους έξυπνους μετρητές θα συνεχιστεί και τον ερχόμενο Νοέμβριο ή Δεκέμβριο αναμένεται οι τέσσερις διεκδικητές που έχουν περάσει στον επόμενο γύρο -πρόκειται για την Ισπανική ITRON Spain, τη Ρουμαντική θυγατρική της ELSTER, τη Σλοβένικη ISKRAEMECO και την Ελληνική PROTASIS AE- να καταθέσουν τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές τους και να βγει ο ανάδοχος του έργου. Όμως δεν αποκλείεται να γίνουν εκ νέου προσφυγές στην ΕΑΔΗΣΥ, η απόφαση της τελευταίας να προσβληθεί στο ΣτΕ. Άρα το αποτέλεσμα για τον εν λόγω διαγωνισμό δεν πρέπει να αναμένεται πριν τα τέλη του 2024.

Τι αναφέρει η απόφαση του ΣτΕ για την προσφυγή της Landis+Gyr AG
Στην 18 σελίδων απόφαση του ΣτΕ, που έχει στα χέρια του το Euro2day.gr, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «εφόσον η ελληνική εταιρεία αποτελούσε υποχρεωτικά υπεργολάβο, από τη στιγμή που δηλώθηκε από την Landis+Gyr AG ως τρίτος φορέας δανείζων εμπειρία, θα έπρεπε να δηλωθεί και ως υπεργολάβος της για την εκτέλεση συγκεκριμένου τμήματος της σύμβασης και, ταυτοχρόνως, θα έπρεπε να δηλωθεί το ποσοστό υπεργολαβίας που αναλογεί στο τμήμα αυτό. Ωστόσο, ούτε στο Ε.Ε.Ε.Σ., που υπέβαλε η Landis+Gyr AG, ούτε στο Ε.Ε.Ε.Σ., που υπέβαλε η θυγατρική εταιρεία, δηλώθηκε ότι η τελευταία πρόκειται να αναλάβει με υπεργολαβία την εκτέλεση εργασιών, όπως, απαιτείτο.

Αντιθέτως η Landis+Gyr AG όχι μόνο δεν δήλωσε την ανωτέρω εταιρεία ως υπεργολάβο της, αλλά, απαντώντας «Ο» (μηδέν) στην ερώτηση της Ενότητας Γ του Μέρους IV΄ του Ε.Ε.Ε.Σ. περί του ποσοστού εργολαβίας (Subcontracting proportion), δήλωσε ρητώς, με τον τρόπο αυτόν, ότι δεν θα ανέθετε υπεργολαβικά στην ελληνική εταιρεία την εκτέλεση οιουδήποτε τμήματος της σύμβασης», αναφέρεται στην απόφαση του ΣτΕ.

Η απάντηση αυτή (μηδέν), σύμφωνα με το ΣτΕ, «είναι κατά το εξ αντικειμένου νόημά της σαφής και κατηγορηματικής, και δεν αφήνει περιθώριο για άλλη ερμηνευτική προσέγγιση, όσα δε περί του αντιθέτου ισχυρίζεται η Landis+Gyr AG σχετικά με την έννοια της απάντησής της πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα».

Το ΣτΕ κρίνει αβάσιμο επίσης τον ισχυρισμό της Landis+Gyr AG ότι είχε συμπληρώσει νομίμως το Ε.Ε.Ε.Σ., διότι αρκούσε -κατά την άποψή της- ότι είχε δηλώσει την ελληνική εταιρεία ως δανειοπάροχο τεχνικής ικανότητας, στην ερώτηση της Ενότητας Γ΄ του Μέρους ΙΙ του Ε.Ε.Ε.Σ. (περί στήριξης στις ικανότητες άλλων οντοτήτων για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής).

Σε άλλο σημείο της απόφασης αναφέρεται: «εάν η αιτούσα είχε αμφιβολία, ως ισχυρίζεται, ως προς τα στοιχεία που έπρεπε να υποβάλει ή ως προς την ερμηνεία όρων της Πρόσκλησης, είχε τη δυνατότητα είτε να ζητήσει σχετικές πληροφορίες και διευκρινίσεις από τον αναθέτοντα φορέα, όπως έπραξαν -άλλωστε- άλλοι συνυποψήφιοί της φορείς, υποβάλλοντας ερωτήσεις επί των οποίων και δόθηκαν οι ανωτέρω διευκρινιστικές απαντήσεις (ΣτΕ 1647/2022, 2025/2019 επτ., 2162/2018, 2768-2770/2013, ΕΑ 206/2020, 170/2020) είτε να συμμετάσχει στον διαγωνισμό διατυπώνοντας επιφύλαξη ως προς την νομιμότητα των σχετικών όρων της Πρόσκλησης και να προσβάλει αυτούς επικαίρως με προδικαστική προσφυγή. Είτε να διευκρινίσει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέσχε με το Ε.Ε.Ε.Σ. με σχετική συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση».

Αβάσιμος κατά το ΣτΕ είναι και ο ισχυρισμός της Landis+Gyr AG ότι δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει το ποσοστό υπεργολαβίας, λόγω ελλείψεως προϋπολογισμού της προς σύναψη συμφωνίας-πλαισίου.

Οι υπόλοιπες εταιρείες που κατέβηκαν στον διαγωνισμό, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση του ΣτΕ, κατονόμασαν έναν ή περισσότερους εργολάβους που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν και δήλωσαν το ποσοστό ή τα ποσοστά υπεργολαβίας, τα οποία προσδιόρισαν κατ’ εκτίμηση με βάση τα στοιχεία της Α΄ φάσης του διαγωνισμού. «Συνεπώς, όσα περί του αντιθέτου προβάλλει η αιτούσα είναι αβάσιμα» αναφέρει το ΣτΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια

ΠΡΟΣΟΧΗ! Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το site. Η ανάρτηση των σχολίων μπορεί να έχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση