ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Press24.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΗΜΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ...ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - Η ...OFF SHORE ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ακατάλληλη για αναγνώστες με ευαίσθητο στομάχι. (Τιμή 0 ευρώ - Ετος 6ο). Αποθηκεύστε τη διεύθυνσή μας: press-gr.blogspot.com. Στείλτε τη γνώμη σας, σχόλια και πληροφορίες στο e-mail μας: press.gr@hotmail.com. Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. Profil στο facebook: Press-gr blogspot

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΑΝ: Τί ζητούν οι Βολιώτες μαθητές από τον Αλέξη...

Share it:
Η δυναμικότερη αναμφισβήτητα πορεία της 12ης Νοεμβρίου στους κεντρικού δρόμους της πόλης του Βόλου ήταν αυτή των μαθητριών και μαθητών των σχολικών συγκροτημάτων της πόλης. Η ώριμη στάση τους αλλά κυρίως η ωριμότητα των αιτημάτων τους προς την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο κείμενο του Μαθητικού Συντονιστικού Μαγνησίας, που εξασφάλισε το e-Volos.gr και το οποίο έχει ως εξής:
Ïäïéðïñéêü óôï «¢êôéï – Áìâñáêßá»: Åöéêôüò ï óôü÷ïò ãéá ïëïêëÞñùóç ôçò ðáñÜêáìøçò Áìöéëï÷ßáò ôï öèéíüðùñï ôïõ 2012 (vid + pics)
Ôï AgrinioCulture.gr ðáñïõóéÜæåé óÞìåñá ôï ïäïéðïñéêü ôïõ óôïí õðï êáôáóêåõÞ ïäéêü Üîïíá ¢êôéï – Áìâñáêßá. ÅðéóêåöèÞêáìå ôï êïììÜôé ôïõ Ýñãïõ ðïõ Ý÷åé ðñï÷ùñÞóåé ðåñéóóüôåñï êáé áöïñÜ ôçí 4ç êáôÜ êýñéï ëüãï, áëëÜ êáé ôçí 3ç åñãïëáâßá ôïõ Ýñãïõ. Ðñüêåéôáé ïõóéáóôéêÜ ãéá ôï ôìÞìá ÓáìÜñé – ËïõôñÜêé...[ðåñéóóüôåñá]
Ï Êá÷ñéìÜíçò, ï ÐáðáäÞìïò, ï Ìðáñüæï, ï ÑÝóëåñ êáé óôç ìÝóç ï ÈÜíïò êáé ï ×ñõóï÷ïÀäçò
Ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò Çðåßñïõ ê. Áëåî. Êá÷ñéìÜíçò, åðåéäÞ ï ÈÜíïò Ìùñáiôçò éêáíïðïßçóå ôï áßôçìá ãéá ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò âåëôßùóçò ôùí ðñïóâÜóåùí óôçí ãÝöõñá ¢ííéíïõ, åðß ôçò åèíéêÞò ïäïý Éùáííßíùí – Áíôßññéïõ, åßðå ãéá ôïí áéôùëïáêáñíÜíá õöõðïõñãü : «Åßíáé åõôý÷çìá....[ðåñéóóüôåñá]
Ùñáßá… ìå ôá «ëÜèç ôçò äéáéôçóßáò ðïõ ðëçñþíïõìå», ìå ôá äéêÜ ìáò ôé ãßíåôáé;
Ç áíáêïßíùóç ôçò ÐÁÅ Ðáíáéôùëéêüò Ý÷åé ôßôëï «ôá ëÜèç ðïõ ðëçñþíïõìå» êáé óõíïäåýåôáé áðü ôï âßíôåï ìå ôá äéáéôçôéêÜ ëÜèç åéò âÜñïò ôïõ Ðáíáéôùëéêïý. Äýóêïëá èá äéáöùíÞóåé êáíåßò ìå ôï ðåñéå÷üìåíï ôçò áíáêïßíùóçò. Åìåßò áðü ôçí ðëåõñÜ ìáò èá ðåñéìÝíïõìå êáé ìéá áíáêïßíùóç áðü ôçí áãñéíéþôéêç ÐÁÅ ìå ôßôëï «ôá ëÜèç ìáò ðïõ ðëçñþíïõìå»… [ðåñéóóüôåñá]
ÐïäçëÜôåò – åèåëïíôÝò êáèáñßæïõí ôï äÜóïò ôïõ Áã. ×ñéóôïöüñïõ
Ôï êáôÜóôçìá ðïäçëÜôùí Velocity bikes èá ðñáãìáôïðïéÞóåé ôçí ÊõñéáêÞ 4 ÌÜñôéïõ åèåëïíôéêü êáèáñéóìü óôï áëóýëëéï ôïõ Áãßïõ ×ñéóôïöüñïõ. ¿ñá êáé óçìåßï åêêßíçóçò åßíáé óôéò 10:30 ð.ì. óôïí ðáëáéü ¢ãéï ×ñéóôüöïñï óôá Äõï ÑÝìáôá. [ðåñéóóüôåñá]
Ìüíï ðïõ ôþñá äéáöçìßæïíôáé …
¸íáò ðáððïýò óôï Áãñßíéï ãõñíþíôáò ôéò ðñïÜëëåò óôï óðßôé ôïõ âñÞêå êÜôù áðü ôçí ðüñôá ôïõ Ýíá 50åõñù… Ç Ýêðëçîç áëëÜ êáé ç ÷áñÜ óôá ìÜôéá ôïõ -ðïõ äåí Ýâëåðáí êáé ôüóï êáëÜ- ãñÞãïñá ìåôáôñÜðçêáí óå áðïãïÞôåõóç, üôáí ï ðáððïýò Ýóêõøå êáé ðÞñå óôá ÷Ýñéá ôïõ ôï «50åõñù»… ¹ôáí Ýíá öÝéã âïëÜí ðïõ óôç ìßá üøç Þôáí ïëüúäéï 50åõñù êáé óôçí Üëëç Þôáí ç äéáöÞìéóç ôïõ ôïðéêïý åíå÷õñïäáíåéóôçñßïõ. [ðåñéóóüôåñá]
Åðß ÊáñáìáíëÞ, Åðß ÓôáìÜôç, Åðß Óþêïõ…
Ç óçìåéïëïãßá ôùí åðéãñáöþí -óáí êáé áõôÝò ðïõ âëÝðåôå óôéò öùôïãñáößåò- ðÜíôá öáíÝñùíå óå ðïéï óçìåßï èá öôÜíáìå… Ìüíï ðïõ êÜðïéïé äåí ôï âëÝðáìå… Ôþñá ðëÝïí... [ðåñéóóüôåñá
 

Share it:
Reactions:

Πρώτη Σελίδα

Hotnews

Σχολιάστε το άρθρο:

1 comments:

 1. Δημήτρης Κλ.12 Νοε 2015, 7:25:00 μ.μ.

  Προς σύγκριση:
  α) τα αιτήματα και ο τρόπος υποβολής τους, από τους μαθητές της Μαγνησίας και
  β) τα αιτήματα και οι καταλήψεις, με τις αντίστοιχες καταστροφές της υλικοτεχνικής υποδομής των Σχολείων, του τότε μαθητή Αλέξη Τσίπρα.
  Συντριπτική η σύγκριση υπέρ των πρώτων!!! Αχνοφέγγει η ελπίδα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΡΟΣΟΧΗ! Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το site. Η ανάρτηση των σχολίων μπορεί να έχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση